Wybierz język:
WYSZUKAJ:

AKTUALNOŚCI

Informacja o powołaniu IOD

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz przepisów prawa krajowego informujemy że:

 

1. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, zwane dalej „RCNT”, z dniem 25 maja 2018 r. powołało Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami rozporządzenia jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu z nim udostępnia się adres e-mail: iodo@rcnt.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio pod Dyrektora Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

3. Do zadań Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia, należy:

Informowanie i doradzanie w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ciążących na Administratorze Danych Osobowych, podmiocie przetwarzającym oraz pracownikach;
Monitorowanie przestrzegania przepisów i polityk w zakresie ochrony danych osobowych;
Zalecenia i konsultacje co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych
i monitorowanie jej przestrzegania;
Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dotyczy to w szczególności uprzednich konsultacji z art. 36 rozporządzenia);
Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane osobowe są przetwarzane
w RCNT.

4. W celu realizacji praw i uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane, tj.:

wniesienia wniosku o dostęp do danych osobowych,
wniesienia wniosku  o sprostowanie danych ,
wniesienia wniosku o usunięcie danych ( prawo do bycia zapomnianym),
wniesienia wniosku o ograniczenia przetwarzania ,
wniesienia wniosku o prawo do przenoszenia danych,
wniesienia wniosku sprzeciwu,
wniesienia wniosku o cofnięcie zgody,

- prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod ww. adresem e-mail.